STATUT „FUNDACJI MAMY TALENT!”

Rozdział I.

Przepisy ogólne.
§ 1
1.Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MAMY TALENT!”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Annę Kuboszek, zwaną dalej Fundatorką, dnia 06.07.2011roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jerzego Miklera w kancelarii notarialnej w Bytomiu, przy ulicy Chrzanowskiego 5/4.

2.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r.
(Dz.U z 1991 roku Nr 46 poz.203 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3.Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom.

2.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Sportu i Turystyki.
§ 5
1.Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

2.Fundacja może używać wyróżniającego ją wzoru pieczęci i loga graficznego
ustanowionego przez Zarząd Fundacji.

4.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
1.Celem Fundacji jest:
a)upowszechnianie i promocja kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza tenisa ziemnego,
b)wspieranie zawodników i zawodniczek oraz wspieranie działalności trenerów, instruktorów sportowych oraz klubów sportowych,
c)promocja miasta Bytom przez prowadzenie działalności na rzecz rozwoju sportu, turystyki, edukacji i kultury.

2.Powyższe cele będą realizowane poprzez:
a)organizowanie, lub pomoc w organizowaniu, turniejów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym turniejów zawodowych,
b)organizowanie form wypoczynku (w tym: obozów sportowych, półkolonii),
c)organizowanie kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw,
d)organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
e)organizowanie różnego rodzaju programów kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i sportowych (w tym: koncertów, festiwali, spektakli, czy turniejów),
f)fundowanie stypendiów,
g)pomoc w dofinansowaniu sprzętu sportowego, wyjazdów na turnieje, zawody czy szkolenia wyróżniającym się zawodnikom,
h)promocję klubów i miejsc związanych ze sportem,
i)prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy obiektów sportowych,
j)współpracę z przedszkolami i szkołami,
k)nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
l)wspieranie organizacji pozarządowych,
m)promocję i organizację wolontariatu,
n)organizowanie akcji charytatywnych,
o)nawiązanie współpracy z miastem Bytom przy organizacji działań o charakterze sportowym, promocyjnym, edukacyjnym czy kulturalnym.

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji.
§ 7
Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 8
1.Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.Rada składa się z trzech osób, powołanych przez Fundatorkę na czas nieokreślony.

3.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5.W przypadku zwolnienia miejsca w Radzie Fundacji, Rada Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Rady Fundacji musi zgodę wyrazić Fundator, lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.

6.Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy w Fundacji.

8.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub w
razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy w Fundacji, członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji
lub trwania stosunku pracy.
§9
1.Rada zbiera się co najmniej raz do roku.

2.Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

4.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.Po ukonstytuowaniu się Rada ustanowi regulamin swojej pracy.
§ 10
Do zadań Rady należy w szczególności:
a)wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem,
b)nadzór i kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
c)przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych Fundacji,
d)podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
e)podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją na wniosek Zarządu Fundacji,
f)opiniowanie wniosków Zarządu w ważnych dla Fundacji sprawach,
g)odwoływanie członków Zarządu,
h)zmiana statutu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
i)podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
§ 11
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 12
1.Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

2.Pierwszy skład Zarządu powołuje fundator.

3.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.Zarząd Fundacji składa się z prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
§ 13
1.Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.

2.Członek Zarządu może może być odwołany przez Fundatora lub przez Radę Fundacji, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji wymaga zgody Fundatora, lub ustanowionego przez niego pełnomocnika.

3.Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji następuje w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4.W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój
skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji musi zgodę
wyrazić Fundator, lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.

5.Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie, ale przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.

6.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w
szczególności:
a)uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
b)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
c)przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
d)przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji,
e)przedstawianie obowiązkowych sprawozdań z działalności Fundacji,
f)powoływanie i odwoływanie Biura Fundacji oraz ustalanie regulaminu pracy Biura Fundacji,
g)zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h)składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
i)składanie wniosku do Rady Fundacji w sprawie likwidacji Fundacji,
j)składanie wniosku do Rady Fundacji o połączeniu z inną Fundacją.

7.Po ukonstytuowaniu się Zarząd Fundacji ustanowi regulamin swojej pracy.
§ 14
1.Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 15
1.Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest każdy członek Zarządu
Fundacji samodzielnie.

2.W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
§ 16
1.Fundacji może zatrudniać pracowników niezbędnych do realizacji poszczególnych
przedsięwzięć Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację do zadań innych niż wynikające z pełnionych przez nich funkcji w Zarządzie.
2.Pracownicy Fundacji zatrudniani i wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych, gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

3.Dopuszcza się wszelkie, zgodne z Kodeksem Pracy, formy zatrudnienia pracowników, jak:umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło czy wolontariat.

4.Fundacja może założyć Biuro Fundacji do obsługi administracyjnej. Wynagrodzenie pracowników Biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Formę zatrudnienia pracowników Biura, zadania i regulamin Biura określa Prezes Zarządu Fundacji, który powołuje kierownika Biura do kierowania jego pracami.

Rozdział IV.
Majątek Fundacji.
§ 17
1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.Pozostały majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

3.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4.Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
§ 18
Wszystkie przychody Fundacji pochodzące z działalności statutowej będą stanowiły jej majątek.
§ 19
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych od osób fizycznych, prawnych, z kraju i z
zagranicy,
b)ofiarności publicznej, sponsoringu i dotacji państwowych,
c)dochodów z majątku Fundacji,
d)dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
e)dotacji,subwencji, stypendiów oraz grantów,
f)dochodów z działalności wydawniczej oraz innej odpłatnej działalności pożytku
publicznego,
g)dywidend i zysków z akcji i udziałów,
h)odsetek i depozytów bankowych.
§ 20
Zabrania się:
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych nią rynkowe.
§ 21
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 22
W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz oraz wszystkie środki
rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które
realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.
§ 23
1.W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
§ 24
1.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

2.Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
§ 25
1.Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego,
może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.

2.Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku
prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

3.Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

4.Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:
a)działalności charytatywnej,
b)wypoczynku dzieci i młodzieży,
c)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d)promocji i organizacji wolontariatu,
e)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675,z późn. zm.1), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rozdział V.
Zmiana Statutu.
§ 26
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.
§ 27
Zmiany Statutu może dokonać Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 28
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie przy obecności co najmniej 2/3 składu.
Rozdział VI.
Likwidacja Fundacji.
§ 29
1.Uchwałę o likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

3.Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków Rady.

4.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele
określone przez Zarząd i Radę Fundacji.

5.O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia Ministra Sportu i Turystyki.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 33
1.Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną
Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

2.Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu
„FUNDACJI MAMY TALENT!”

3.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Bytom, dn.06.07.2011 r.